عکاسی و روانشناسی

تاثیر عکاسی و روانشناسی

تاثیرگذار تر کردن عکس ها

از نظر بصری، جنبه های خاصی از عکس باعث پاسخ های مختلف به آن می شود. بنابراین هنگامی که نحوه پردازش اطلاعات توسط مغز را درک کردید، می توانید درک کنید که چگونه عکس های خود را بهتر و تأثیرگذارتر کنید

استفاده از تشابه در عکاسی

تشابه مفهومی است که به راحتی قابل تشخیص است – این به سادگی الگوهای روزمره  است ، یا به صورت رنگی یا خطی یا هر دو در زندگی ما وجود دارد.
مغز برای درک الگوهای بصری به منظور درک دنیای اطراف ما عادت کرده است ، بنابراین با استفاده از مفهوم شباهت می توانید حس وحدت یا هماهنگی را در درون عکس ایجاد کنید

استفاده از استمرار در عکاسی

این اصل در مورد خط و جهت گیری است. مغز ما دوست دارد خطوط را دنبال کند ، به خصوص وقتی که ما را به جایی منطقی رهنمون می کند.
هنگام ایجاد اثر  زیبایی که بیننده را به مسیری خاص سوق می دهد می توانید نگاه او را به سمت مسیر هدایت کنید از این  شیوه در عکاسی استفاده کنید

استفاده از فضای منفی در عکاسی

این همان کاری است که مغز ما دوست دارد در صورت کمبود اطلاعات انجام دهد – ما خلا ها را پر می کنیم. زیرا مغز ما اطلاعات را پر می کند. هنگام مشاهده یک تصویر نیز همین اتفاق رخ می دهد.
اگر اطلاعات یا فضای منفی از دست رفته باشد ، مغز ما تمام تلاش خود را می کند تا اطلاعات را جایگزین کند و از آنچه موجود نیست ، یک تصویر منطقی ایجاد کند

قانون پراگنانز در عکاسی

این نظریه اصلی است که در بین اشکال پیوستگی ایجاد می کند.  مغز ما به طور کلی ، اشکال را به ساده ترین شکل خود پردازش می کند ، به همین دلیل است که انتزاعی برای درک، قدرت ذهنی بیشتری لازم دارد.

اگر خطوط به چیزی جمع شوند ، یا فضای منفی به اضافه فضای مثبت برابر با یک شکل باشد ، مغز ما فرم را به ساده ترین روش موجود درک می کند.
با استفاده از این شیوه ، می توانید خطوط تداوم و فضای منفی خود را ایجاد کنید تا به شما در ساخت برخی تصاویر باورنکردنی کمک کند