حسابدار فروش

تعریف حسابداری فروش و شرح وظایف حسابدار فروش

حسابداری فروش به کلیه عملیات حسابداری مرتبط با فروش کالا و برگشت فروش کالا اطلاق می گردد که در طی این عملیات حسابداری، اسناد فروش و برگشت از فروش مرتبط،دسته بندی و تبدیل به سند حسابداری می گردد. حسابداری فروش وظیفه کنترل اطلاعات فروش اعم از کالا و خدمات و تبدیل این اطلاعات به گزارش های قابل فهم به ذی نفعان درون سازمانی و برون سازمانی رابه عهده دارد.حسابداری فروش مهمترین واحد در واحدهای تابعه حسابداری است چون عملکرد صحیح این واحد کمک می کند تا گزارش سود و زیان دارای اطلاعات صحیح باشد و این یعنی اینکه عملکرد یک سال مالی به طرز صحیح نمایش داده می شود.چون عملکرد یک سال مالی مساوی گزارش سود و زیان شرکت می باشد و حسابداری فروش ۵۰درصد این گزارش را تکمیل می کند.

رویه ها و اسناد مثبته واحد فروش

حسابداری فروش بدون آگاهی از رویه های متداول فروش بی معنی است و اگر قصد داریم وارد واحد حسابداری فروش شویم باید حتما رویه های فروش را بشناسیم و اینکه کدامیک از این رویه ها مربوط به حسابداری فروش است را بشناسیم.کسب و کارها با توجه به نوع و حوزه فعالیت آنها و اینکه خدماتی هستند یا تولیدی،رویه های مختلفی دارند و شناخت همه این رویه ها کار آسانی نیست ولی بطور خلاصه ما به عنوان یک حسابدار باید مهمترین آنها را بشناسیم و اسناد مثبته ای که برای صدور سند حسابداری به آنها نیاز داریم را بشناسیم.در ادامه مهمترین این رویه ها و اسنادمثبته فروش را بیان خواهیم کرد:

درخواست فروش

یکی از عملیات فروش ،درخواست فروش می باشد و با استفاده از این رویه،واحد فروش درخواست فروش کالا و خدمت را به واحد تولید یا برنامه ریزی ارسال می نماید و سفارش تولید کالا  بر اساس این درخواست صادر می گردد.

درخواست فروش جزو اسناد مثبته ای که رویداد حسابداری باشد محسوب نمی گردد پس برای آن ثبت حسابداری صادر نمی گردد ولی به عنوان سند مثبته و مبنا جهت بایگانی ضروری است.

پیش فاکتور فروش

گاهی مشتریان کالاها و خدمات ارائه شده توسط ما را نیاز دارند ولی برای تصمیم گیری های مدیریتی نیاز به اطلاعات و مشخصات کامل کالا به همراه جزئیات قیمت آن کالاها و خدمات دارند.از اینرو باید به آنها پیش فاکتور بدهیم پس پیش فاکتور فروش هم یک سند مثبته فروش می باشد.

پیش فاکتور فروش به تنهایی دارای سند حسابداری نمی باشد ولی اگر بر اساس آن پرداختی صورت بگیرد نیازمند سند حسابداری می باشد مثلا ممکن هست بر اساس پیش فاکتور، مشتری به ما مبلغی را به عنوان پیش پرداخت پرداخت نماید از اینرو پیش فاکتور به عنوان سند مبنا باید در بایگانی سند حسابداری قرار داده شود.

یا اینکه ما بر اساس اطلاعات پیش فاکتور بخواهیم فاکتور فروش صادر کنیم و به این ترتیب باید پیش فاکتور صادره را به عنوان سند مثبته سند حسابداری بایگانی کنیم .

قرارداد فروش

یکی از رویدادهای فروش که در کسب و کارها رایج بوده و استفاده میشود قرارداد فروش میباشد.با استفاده از قرارداد فروش ما تعهد می کنیم کالایی را در تعداد مشخص با قیمت مشخص به مشتری تحویل نمائیم.در قرارداد فروش اطلاعات زیر مندرج می گردد:

اطلاعات طرفین قراردادموضوع قراردادمدت قراردادشرایط پرداخت مبلغ قراردادتعهدات طرفین

 • و ….

قرارداد به تنهایی دارای ثبت حسابداری نمی باشد ولی اگر در شرایط پرداخت،پیش پرداخت ذکر شده باشد و مشتری به پیش پرداخت بدهد در این صورت دارای سند حسابداری است.

در ضمن یک نسخه از قرارداد حتما باید تحویل امور مالی گردد تا در صورت لزوم به محتویات آن دسترسی داشته باشد.در شرکتهایی که از نرم افزارهای یکپارچه استفاده می نمایند اطلاعات قرارداد باید در نرم افزار تعریف شده و در سطوح کدینگ استفاده گردد.

نکته) قرارداد قابلیت الحاقیه یا متمم را دارا می باشد.یعنی محتویات قرارداد قابلیت افزایش و کاهش را دارد.

فاکتور فروش

مهمترین رویداد مرتبط با واحد فروش ،صدور فاکتور فروش می باشد و از اسناد مثبته ای است که دارای سند حسابداری می باشد.فاکتور فروش همان صورتحسابی است که شما برای مشتری ارسال می دارید و سند قانونی است که نمایانگر درآمد شما می باشد.فاکتور فروش خود به تنهایی سند مثبته ای است که بیانگر کسب انتفاع شما از کسب و کارتان می باشد و می تواند به تنهایی یا بر اساس رویه های فروش مختلف که در بالابه آنها اشاره کردیم صادر شود.

ذکر این نکته ضروری است که فاکتور فروش،در صورتی که به دریافت وجه منتج نگردد قابلیت ابطال شدن را دارد .

برگشت از فروش

هرگاه مشتری از کالای خریداری شده رضایت نداشته باشد یا کالای ارسالی دارای ایراد باشد و مشتری آن را مرجوع نماید در این صورت برای کالای خریداری شده فاکتور برگشت از فروش صادر می شود و  سند حسابداری آن نیز باید صادر گردد.

برگشت از فروش دارای سند حسابداری است و حتما باید فرم رسید انبار که نشان دهنده مرجوعی کالا به انبار هست باید ضمیمه گردد.

اسناد فروش مرتبط با حسابداری فروش

در واحد فروش ما چهار فرم داریم که امکان صدور سند حسابداری برای آنها وجود دارد:

 1. پیش فاکتور فروش
 2. قرارداد فروش
 3. فاکتور فروش
 4. فاکتور برگشت از فروش

برای پیش فاکتور و قرارداد فروش زمانی سند صادر می شود که بر مبنای آنها دریافتی صورت گرفته باشد.معمولا در قرارداد و پیش فاکتور فروش یک مبلغی به عنوان پیش دریافت لحاظ می شود و زمانی که شما آن پیش دریافت را می گیرید برای آن باید سند حسابداری صادر نمائید.

سند حسابداری فاکتور فروش

فاکتور فروش دارای سند حسابداری است و سند حسابداری آن به شرح زیر می باشد:

ردیفشرحبدهکاربستانکار
۱حسابهای دریافتنی*****
۲فروش*****

و در صورتی که کالای خریداری شده توسط مشتری،از انبار خارج شده و برای مشتری ارسال گردد ثبت های حسابداری زیر نیز صادر می گردد:

ردیفشرحبدهکاربستانکار
۱بهای تمام شده کالای فروش رفته*****
۲موجودی محصول(کالا)*****

سند حسابداری فاکتور برگشت از فروش

فاکتور برگشت از فروش دارای سند حسابداری است و سند حسابداری آن به شرح زیر می باشد:

ردیفشرحبدهکاربستانکار
۱برگشت از فروش و تخفیفات*****
۲حسابهای پرداختنی*****

و در صورتی که کالای خریداری شده توسط مشتری،از انبار خارج شده و برای مشتری ارسال گردد ثبت های حسابداری زیر نیز صادر می گردد:

ردیفشرحبدهکاربستانکار
۱موجودی محصول(کالا)*****
۲بهای تمام شده کالای فروش رفته*****

ما تا اینجا در رابطه با فروش و مباحث حسابداری فروش نکاتی را ذکر کردیم.اگر شما تمایل دارید ثبت های حسابداری فروش و برگشت از فروش را با جزئیات بیشتر و با مثال مطالعه فرمائیدحتما این پست را مطالعه نمائید.

شرح وظایف حسابدار فروش

ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻓﺮوش، ازﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻮده و وظایفی از ﻗﺒﻴﻞ ﺛﺒﺖ و ﺻﺪور ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی ﻓـﺮوش و ﺻﺪور اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوش داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻨﺘﺮل، ﺗﺮاز ﻣـﺸﺘﺮﻳﺎن و وﺻـﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت ﻣـﺸﺘﺮﻳﺎن را دارد و ﺑـﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ، ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻓﺮوش، ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻓﺮوش ﺧﺎرﺟﻲ و ﻣـﺴﺌﻮل ﻛﻨﺘـﺮل اﻧﺒـﺎر ﻣﺤـﺼﻮل در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ باشد.

حسابدار فروش بطور خلاصه وظایف اصلی زیر را دارد و این وظایف اصلی به شرح زیر می باشد:

وظایف تخصصی حسابدار فروشوظایف کنترلی حسابدار فروشوظایف بایگانی و نگهداری اسناد فروشوظایف هماهنگ کنندگی حسابدار فروشوظایف گزارش گری حسابدار فروشوظایف همکاری سازمانی حسابدار فروشوظایف ارتقاء حسابدار فروش

 • وظایف اخلاق حرفه ای حسابدار فروش

وظایف تخصصی حسابدار فروش

هر فردی که قصد دارد در واحد حسابدار فروش فعالیت نماید یک سری فعالیت و وظیفه تخصصی دارد که مهمترین این وظایف تخصصی به شرح زیر می باشد:

 1. ثبت اسناد فروش کالا یا خدمات
 2. مسلط به حسابداری بازرگانی به روش دائمی و ادواری
 3. مسلط به حسابداری به روش و تعهدی
 4. توانایی در ثبت پیش فاکتور
 5. تبدیل پیش فاکتور به فاکتور
 6. ثبت فاکتورهای دستی در نرم افزار
 7. انجام فاکتورهای برگشت از فروش
 8. انجام فاکتورهای ضایعات و مواد فاسدشدنی
 9. انجام فاکتورهای فروش کالای امانی براساس دستور العملهای داخلی/ ارسال پرینت حساب مشتریان بصورت دوره ای و سایر امور که به حسابداری فروش محول می شود.

وظایف کنترلی حسابدار فروش

حسابدار کسی است که باید اطلاعات حوزه فعالیت خود را کنترل و صحت سنجی نماید.حسابدار فروش هم از این قاعده مستثنی نیست و مهمترین وظایف حسابدار فروش از بعد کنترل اطلاعات به شرح زیر می باشد:

 1. کنترل حسابهای مشتریان و ارائه گزارشات لازم
 2. کنترل حواله خروج با فاکتور صادره
 3. کنترل فروش های امانی و ثبت فاکتورهای فروش آنها در موعد مقرر
 4. و سایر کنترلهای محوله به حسابدار فروش

وظایف حسابدار در فروش از لحاظ نگهداری اسناد و مدارک

یک حسابدار فروش باید اطلاعات روزانه واحد را طبقه بندی و اسناد و مدارک ارسالی از واحد فروش را نگهداری نماید.خلاصه این وظایف به شرح زیر می باشد:

 1. نگهداری کلیه اسناد فروش
 2. گرفتن بک آپ دوره ای ازنرم افزار فروش
 3. نگهداری حساب مشتریان
 4. و نگهداری و طبقه بندی هر گونه اسناد و مدارک مرتبط براساس خواست شرکت

وظایف حسابدار فروش از جهت هماهنگی

حسابدار فروش باید هماهنگ کننده کل فرآیند فروش باشد.حسابدار فروش باید از صفر تا صد فروش کالا تا خروج کالا از سازمان و ارسال به مشتری را هماهنگ نماید.مهمترین وظایف حسابدار فروش از بعد هماهنگ کنندگی به شرح زیر می باشد:

 1. هماهنگی با انبار از لحاظ موجودی و ارتباط فیمابین
 2. هماهنگی با واحد فروش جهت صدور فاکتور فروش
 3. هماهنگی با انبار جهت زمان صدور فاکتور فروش  خروج کالا براساس آیین نامه های داخلی
 4. هماهنگی با حسابداری خزانه جهت نحوه تسویه مشتری
 5. هماهنگی با انبار جهت خروج کالای ضایعاتی و فاسدشدنی از موجودی انبار براساس آیین نامه داخلی و سایر هماهنگی های لازم براساس آیین نامه و دستورالعملهای داخلی

وظایف حسابدار فروش از جهت گزارشات

گزارشات خروجی سیستم های حسابداری است و حسابدار فروش هم مستثنی نیست.شما باید بتوانید گزارشات مورد نیاز مدیران درون سازمان و ذی نفعان برون سازمانی را تهیه و ارائه نمائید.مهمترین وظایف گزارشگری حسابدار فروش به شرح زیر می باشد:

 1. گزارش میزان فروش کالا
 2. گزارش سود ناخالص در دوره های موردنظر
 3. گزارش تحلیلی از فروش براساس خواست مدیریت
 4. و سایر گزارشات موردنظر مدیریت

وظایف حسابدار فروش از جهت همکاری با سایر افراد و واحدهای مرتبط

یک حسابدار فروش موظف است همکاری لازم با افراد و واحدهای مختلف سازمان را داشته باشد.حسابدار فروش باید بتواند همکاری لازم  جهت دسترسی به اطلاعات فروش و اسناد مثبته و همچنین ارائه گزارشات مورد نیاز به واحدها را داشته باشد.مهمترین وظایف حسابدار فروش از این منظر به شرح زیر می باشد:

 1. همکاری با مدیریت ارشد در جهت ارائه خدمات بهتر
 2. همکاری با حسابرس داخلی
 3. همکاری با ممیزین و حسابرسی های مالیاتی و بیمه
 4. همکاری با مشتریان در جهت رفع ابهام حسابهای فیمابین
 5. همکاری با واحد فروش
 6. همکاری با انبارها
 7. و هرگونه همکاری با واحدهای مرتبط طبق آییین نامه داخلی

وظایف حسابدار فروش از جهت ارتقاء سطح علمی

یک حسابدار فروش دائما باید اطلاعات خود را افزایش داده تا بتواند کارایی بیشتری برای سازمان خود داشته باشد.مهمترین این وظایف به شرح زیر می باشد:

 1. شرکت در کارگاههای آموزشی حسابداری کاربردی و آشنایی به حسابداری روز دنیا
 2. آمادگی عملی و کاربردی جهت کمک به سایر واحدهای مالی
 3. داشتن برنامه ریزی در جهت پیشرفت کاری و ورود به سایر سمتهای مالی
 4. عضویت در جوامع و انجمن های تخصصی مالی و حسابداری
 5. عضویت در گروهها و کانالهای تخصصی مالی و ….
 6. هرگونه روش که به رشد عملی و کاربردی حسابداری کمک می کند.

وظایف حسابدار فروش از لحاظ اخلاق حرفه ای

 1. عدم خروج اطلاعات مربوط به مشتریان شرکت
 2. عدم بروز افشای میزان فروش و سود شرکت به رقبا و سایرین
 3. دقت در حساب مشتریان جهت جلوگیری از تضییع حقوق شرکت
 4. مدیریت جهت افزایش فروش کالا و خدمات پر فروش
 5. پیشنهاد خلاقانه به کمک به سایر واحدهای مالی در صورت لزوم و سایر ارکان اخلاق حرفه ای در حسابداری فروش

حسابدار فروش همانند سایر بخش های حسابداری دارای وظایفی است و شما باید خود را موظف بدانید بهترین کارایی و بهره وری را برای سازمان کار خود داشته باشید و ما در این پست تلاش کردیم تعریف جامع و کاملی از وظایف حسابدار فروش را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم