طراحی عمومی

انسان از دوران کودکی، برای نمایش احساس خود نسبت به دنیای محسوس و بازنمایی ذهنی و عینی محیط اطراف خود، از طراحی مدد گرفته است. طراحی در دنیای امروز از پیچیدگی خاصی برخوردار است. در گذشته این واژه به معنای ترسیم مقدماتی به کار می رفت؛ ولی امروزه معنایی وسیع تر از ترسیم از آن ارائه میشود و بر روند سامان دهی عناصری چون خط، شکل، رنگ، بافت و فضا با تکیه بر اصو ل طراحی دلالت دارد. این اصول بر حسب ویژگیهای هر یک از قالبهای هنری در نقاشی، طراحی صنعتی، طراحی گرافیک، طراحی دکوراسیون و معماری متفاوت خواهد بود. طراحی عمومی راهی برای آشنایی با اصول اولیه طراحی و دست یابی به سطحی از سواد بصری در جهت شناخت طراحی تخصصی است