اکسل حسابداری

مایکروسافت اکسل یکی از پرکاربردترین برنامه های نرم افزاری برای حسابداران است. میلیونها نفر در سراسر دنیا از برنامه مایکروسافت اکسل استفاده می کنند.

شما می توانید از اکسل برای وارد کردن همه انواع اطلاعات و انجام محاسبات ریاضی ، آماری و مالی استفاده کنید.

دو بخش مهم در اکسل که باید حتما در ابتدای کار بشناسید:

Range: محدوده (Range)در اکسل مجموعه ای از دو یا چند سلول(cell) است. در مبحث Range یک بررسی اجمالی روی  مهمترین عملیات مربوط به سلولها و محدوده ها خواهیم داشت.

Formulas and Functions: فرمول عبارتی است که روی داده های یک سلول محاسباتی را انجام می دهد. توابع، فرمولهای از پیش تعریف شده ای هستند که در اکسل به صورت پیش فرض وجود دارند.

دوره فرمول نویسی در اکسل، نحوه استفاده از توابع کاربردی اکسل و نوشتن فرمول برای انجام محاسبات ساده یا پیچیده بر روی داده های اولیه را به شما یاد میدهد.